Kategorie
Krajowy Rejestr Sądowy

Kto ma obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Każdy przedsiębiorca zaczynający swoją przygodę z biznesem musi zarejestrować swoją działalność w odpowiednich strukturach organizacyjnych. Bez tego żaden podmiot gospodarczy nie może istnieć. Rejestr przedsiębiorców prowadzony jest w dwojaki sposób: poprzez Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To, gdzie musimy zarejestrować swoją działalność zależy przede wszystkim od charakteru założonej spółki czy organizacji.

Krajowy Rejestr Sądowy – co to jest?

Należy zacząć od tego, czym tak naprawdę jest Krajowy Rejestr Sądowy. W świetle prawa jest to rodzaj rejestru publicznego, do którego dostęp mają wszyscy obywatele. W KRS zawierane są wszelkie informacje na temat działalności danego podmiotu i jego struktur. Jego założenie miało miejsce w 2001 roku na podstawie ustawy z 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zastąpił tym samym rejestr handlowy.

Co można znaleźć w KRS?

Struktura Krajowego Rejestru Sądowego została podzielona na trzy rejestry:

  • rejestr przedsiębiorców
  • rejestr stowarzyszeń o charakterze społecznym
  • rejestr dłużników

Dla przedsiębiorców

Jeśli prowadzona działalność gospodarcza funkcjonuje na zasadzie jednoosobowej firmy lub spółki cywilnej, należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG. We wszystkich innych przypadkach podmioty podlegają obowiązkowemu wpisu do KRS.

Do najczęściej spotykanych spółek, które widnieją w KRS należą:

  • spółki jawne
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjne
  • spółki akcyjno-komandytowe
  • spółki komandytowe

W KRS nie brak również spółdzielni, zagranicznych przedsiębiorstw mających swoje siedziby w naszym kraju czy instytutów badawczych.

Dla organizacji

Krajowy Rejestr Sądowy to nie tylko rejestr przedsiębiorstw. Wpisu do rejestru wymagają również stowarzyszenia społeczne o zróżnicowanym charakterze. Można tutaj wyróżnić: fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe i zawodowe, jak również organizacje pracodawców.

Dla dłużników

W KRS można również znaleźć informacje z serii mniej przyjemnych. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zostali zmuszeni do ogłoszenia swojej upadłości widnieją w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. W momencie ogłoszenia niewypłacalności, z urzędu trafiamy na listę dłużników. Jeśli jednak jesteśmy osobą fizyczną to wierzyciel może zażądać wpisu do rejestru. Sprawa ma się podobnie do osób, które „migają się” od płacenia alimentów.

Do czego realnie służy KRS?

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest przede wszystkim gromadzenie informacji na temat polskich (lub zagranicznych) przedsiębiorców działających na terenie Polski. W KRS często zawarta jest struktura danej spółki z danymi osób decyzyjnych na czele. W rzeczywistości dopiero wpis do KRS nadaje podmiotowi gospodarczemu cech osobowości prawnej, bez których nie można funkcjonować w biznesie.

Jak znaleźć się w KRS?

Wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty do urzędu. Można zrobić to w tradycyjnej formie papierowej lub za pośrednictwem platform internetowych. Jednak przed złożeniem odpowiedniego wniosku należy się upewnić, czy formularz, z którego korzystamy jest odpowiedni. Np. formularz dla spółki akcyjnej różni się od formularza dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kiedy złożyć wniosek o wpis do KRS?

Nie później niż 7 dni od zdarzenia uprawniającego do ubiegania się o wpis do rejestru. Niewywiązanie się z obowiązku w określonym terminie może być przyczyną wysokich grzywien, które w konsekwencji mogą skutkować rozwiązaniem podmiotu na wniosek sądu.

Dodaj komentarz